1)فروشگاه های آزاد گمرکی چه فروشگاه هایی هستند؟
به فروشگاه هایی که درمبادی مرزی (زمینی، هوایی و دریایی) کشور نسبت به عرضه ی محصولات بدون عوارض گمرکی (صادرات یاواردات) اقدام نمایند و تحت نظارت مستقیم گمرکات کشور باشند،فروشگاه های آزاد گمرکی(duty free shops) گفته می شود.

2)فروشگاه های آزاد گمرکی ورودی چیست ؟
فروشگاه های آزاد گمرکی ورودی درداخل مرزهای متعارف کشور محسوب شده وکالاهای بدون عوارض را به مسافرینی که به کشور مراجعت نموده اند عرضه می نماید.

3)فروشگاه های آزادگمرکی خروجی چیست ؟
فروشگاه های آزاد گمرکی خروجی بعد ازمرزهای متعارف کشور(درنقطه صفرمرززمینی یا بعد ازگیت پلیس گذرنامه در فرودگاه ها) قراردارند وکالاهای خود را به مسافرینی که درحال ترک کشور می باشند عرضه می نمایند.

4)چه کسانی می توانند ازفروشگاه های آزاد شاهد خریدکنند؟
کلیه ی مسافرینی که ازیک کشور خارجی به کشور مراجعت نمایند(سفرزمین،هوایی یا دریایی) می توانند تا یک ماه ازتاریخ ورود به کشور(طبق مهراداره گذرنامه درج شده درپاسپورت) ازفروشگاه های ورودی خرید نمایند. همچنین فقط مسافرینی که درحال خروج ازکشور می باشند می توانند ازفروشگاه های خارجی خرید نمایند.