شرکت فروشگاههای آزاد شاهد موفق به کسب گواهینامه ها و استانداردهای ذیل گردیده است:
استاندارد ISO 9001: 2000 از شرکت SGS  سوئیس  ( ZURICH ) 
   عضویت در اتحادیه فریشاپهای خاورمیانه ( MEADFA )