آقای حسین خدادادی: رئیس هیأت مدیره
آقای علی شاکری نسب : نایب رئیس هیأت مدیره
آقای رسول صمیمی: مدیرعامل و عضو هیأت مدیره