آقای حسین خدادادی: رئیس هیأت مدیره
آقای سید محسن لطفی آشتیانی  : عضو هیأت مدیره
آقای محمدرحیم بیرقی: مدیرعامل و عضو نایب رئیس هیأت مدیره