چشم انداز
شرکت فروشگاه های آزاد شاهد تا سال 1400با توسعه کمی وکیفی فروشگاه های آزاد گمرکی (duty free shops) درمبادی گمرکی ورودی (مرزهای زمینی وهوایی) خدمات خود را به بیش ازپنجاه درصد ایرانیانی که به کشور مراجعت کرده اند عرضه می نماید
همچنین با هدف توسعه صادرات محصولات داخلی به عنوان راهکار اصلی توسعه اقتصاد مقاومتی،این شرکت درمبادی مرزی زمینی با کشورهای همسایه و همچنین درفرودگاه های بین المللی کشور،رتبه اول صادرات کالای همراه مسافرین خروجی کشوررا(ایرانی و غیرایرانی) به خود اختصاص خواهد داد.

 

مأموریت

شرکت فروشگاههای آزاد شاهد مأموریت اصلی خویش را درحوزه های ذیل ایفا می نماید:
ایجاد بستره صادرات محصولات وکالاهای ایرانی دارای مزیت رقابتی جهت صادرات به کشورهای همسایه وسایرکشورها
تأمین وعرضه محصولات باکیفیت ازخارج ازکشور که مشابه داخلی نداشته،یامشابه داخلی آن ازکیفیت پایینی برخوردار است و یا عرضه محصولات داخلی ازتقاضای بازار کمترباشد.
تأمین کالا ومحصولات مورد نیاز شرکت های بزرگ،سازمانها ونهادها ازخارج کشور ویا داخل کشور

 

ارزش های سازمانی

ما مدیران وکارکنان شرکت فروشگاه های آزادشاهد خود را متعهد به رعایت ارزشهای سازمانی ذیل می دانیم:

- رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران
- تلاش برای حمایت واقعی ازاقتصاد،صنعت و تولید کشور
- رعایت حقوق مشتریان ایرانی و غیرایرانی درزمینه تأمین کالای باکیفیت با قیمت مناسب