آقای محمدرحیم بیرقی  : نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

آقای فرشاد ستوده : مدیر بازرگانی

آقای  فریبرز صالح : مدیر مالی اداری