آقای رسول صمیمی  : عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

آقای علی شاکری نسب : نایب رئیس هیأت مدیره 

آقای فرشاد ستوده : مدیر مالی اداری