این شرکت با توجه به کلیدی بودن تأمین کالاهای اساسی درراستای أمنیت غذایی کشور،ازسال 1386نسبت به واردات گوشت منجمد برزیلی وبرنج 1121باسماتی درجه 1 ازهندوستان بابرند اختصاصی خود اقدام نموده است ودرحال حاضر نیزدراین حوزه فعالیت مستمردارد.