این شرکت درنظردارد تاباهمکاری شرکای محلی درحوزه کشورهای CIS وکشور عراق نسبت به ایجاد ساختاروشبکه عرضه وفروش کالاهای مختلف بابرندهای ایرانی اقدام نماید.دراین خصوص مذاکرات مختلفی صورت پذیرفته ونتایج وبرنامه های کاری شرکت درآینده اطلاع رسانی خواهد شد.